Евангелие на Тома (академичният превод)

Библиотеката от Наг Хамади

nag-hammadi_codices.jpg

Това са тайните слова, които живият Исус изрече, а Дидимос Юда Тома записа.

1 И той рече: „Този, който разкрие смисъла на тези думи, не ще вкуси смъртта.“

2 Исус рече: „Тези които търсят, да не спират да търсят, преди да са намерили. Когато намерят, те ще се смутят. Когато се смутят, те ще се удивят и ще станат господари на всичко. [И след като са надмогнали, ще намерят покой.]“

3 Исус рече: „Ако тези, които ви водят, ви рекат, „Вижте, Царството е горе на небето!“ тогава птиците ще ви изпреварят. Ако ви кажат: „В морето е!“ тогава рибите ще ви преварят. Но царството е във вас самите и около вас.

Когато познаете себе си, тогава и вас ще ви познаят и ще разберете, че сте деца на живия Отец. Но ако не познаете себе си, ще живеете в бедност и вие самите ще сте бедността.“

4 Исус рече: „Този, който е стар на години, да не се колебае да попита седемдневно дете за мястото на живота и този човек ще живее.

Защото много от първите ще бъдат последни, и ще станат едно.“

5 Исус рече: „Познайте това, което е пред вас, и това, което е скрито, ще ви бъде показано.

Защото няма нищо скрито, което да не бъде открито. [И няма нищо погребано, което да не възкръсне.]“

6 Учениците му го попитаха: „Трябва ли да постим? Как трябва да се молим? Трябва ли да правим добри дела? Каква диета да спазваме?“

Исус отвърна: „Не лъжете и не правете туй, което мразите, защото всичко е явно пред небесата. Защото няма нещо скрито, което да не бъде открито.“

7 Исус рече: „Блажен е онзи лъв, който бъде изяден от човек, защото тъй лъвът става човек. Осквернен е онзи човек, който бъде изяден от лъв, макар лъвът пак да става човек.“

8 И той рече: „Човекът е като мъдрия рибар, който хвърлил мрежата си в морето и когато я прибрал, тя била пълна с дребна риба. Сред дребната мъдрият рибар намерил една хубава голяма риба. И той изхвърлил дребната риба обратно в морето, и лесно избрал голямата риба. Който има уши да слуша!“

9 Исус рече: „Вижте, сеячът излезе, взе шепа семена и ги разпръсна. Някои паднаха на пътя и дойдоха птици, и ги отнесоха. Други паднаха върху скала и не хванаха корен на скалата, и не израснаха. Други паднаха насред тръните и те им попречиха да пораснат, и червеите ги изядоха. А други паднаха на добра почва и дадоха добра реколта: беше по шейсет от една мярка и по сто и двайсет от една мярка.“

10 Исус рече: „Аз хвърлих огън върху света и вижте, аз сега ще го наглеждам, докато не се разгори.“

11 Исус рече: „Това небе ще си отиде и това над него също ще си отиде.

Мъртвите не са живи и живите няма да умрат. В дните, в които сте яли това, което е мъртво, вие сте го съживили. Когато сте в светлината, какво ще правите? В деня, в който бяхте едно, вие станахте на две. Но когато станете на две, какво ще правите тогава?“

12 Учениците му рекоха: „Знаем, че ти ще ни напуснеш. Кой ще ни стане тогава водач?“

Исус им рече: „Където и да сте, ще отидете при Яков Праведния, заради когото са сътворени и небето, и земята.“

13 Исус рече на учениците си: „Сравнете ме с нещо и ми кажете на какво ви приличам.“

Симон-Петър му рече: „Ти си като справедлив вестител.“

Матей му рече: „Ти си като мъдър философ.“

Тома му каза: „Учителю, устата ми е напълно неспособна да изрече туй, на което приличаш.“

Исус рече: „Аз не съм ваш учител. Тъй като пихте, вие се опиянихте от ромолящото поточе, което аз пазя.“

И той го взе със себе си и му рече три притчи. Когато Тома се върна обратно при другарите си, те го попитаха: „Какво ти рече Исус?“

Тома им каза: „Ако ви река една от притчите, които той ми каза, ще вдигнете камъни и ще ме убиете, и от камъните ще избликне огън и ще ви изпепели.“

14 Исус им рече: „Ако постите, ще си навлечете грях, а ако се молите, ще бъдете порицани, и ако се отдадете на благотворителност, ще нараните духа си.

Когато отидете в някоя страна и се разходите из нея, когато хората ви приютят, яжте туй, което ви сложат, и излекувайте болните сред тях.

Защото туй, което влиза в устата ви, не ще ви оскверни; по-скоро туй, което излиза от устата ви ще ви оскверни.“

15 Исус рече: „Когато види този, който не е роден от жена, паднете по лице и благославяйте. Той е вашия Отец.“

16 Исус рече: „Може би хората си мислят, че аз съм дошъл за да възцаря мир по земята. Те не знаят, че аз съм дошъл да донеса беди на земята: огън, меч и война.

Защото ще има по петима в къща: и трима срещу двама ще застанат и двама срещу трима, баща срещу син и син срещу бащата, и всеки ще е сам за себе си.“

Исус рече: „Ще ви дам туй, което окото не е виждало, което ухото не е чувало, което никоя ръка не е докосвала, каквото в никое сърце човешко не се е събуждало.“

18 Учениците рекоха на Исус: „Кажи ни, как ще настъпи нашият край?“

Исус им рече: „Нима сте открили началото, та питате за края? Видите ли, краят ще е там, гдето е и началото.

Честити са тия, дето стоят в началото: те ще познаят края и няма да вкусят смъртта.“

19 Исус рече: „Честити са тия, които са се родили, преди да се родят.

Ако станете мои ученици и се вслушате в думите ми, тези камъни ще ви служат.

Защото в Рая за вас има пет дървета; те не се променят, нито лете, нито зиме и техните листа не окапват. Който ги познае, няма да вкуси смъртта.“

20 Учениците рекоха на Исус: „Кажи на какво прилича Царството небесно.“

Той им рече: „То е като синапено семе, най-малкото от всички семена, но когато падне на готова почва, от него се ражда голямо растение и то става подслон на птиците от небето.“

21 Мария каза на Исус: „На какво приличат учениците ти?“

Той отвърна: „Те са като малки деца, които живеят в поле, което не е тяхно. Когато дойдат собствениците на полето, те ще рекат: „Върнете ни обратно полето.“ Те ще свалят дрехите си пред тях, за да им го върнат, и те ще им върнат полето.

Поради тая причина ви казвам, ако стопаните на един дом знаят, че идва крадец, те ще са нащрек, преди да дойде крадецът и не ще позволят на крадеца да влезе в имота им, и да им открадне притежанието.

Колкото до вас, бъдете нащрек срещу целия свят. Подгответе се с голяма сила, за да не могат крадците да намерят път да ви стигнат, защото бедите, които очаквате, ще ви сполетят.

И нека сред вас има такъв, който разбира.

Когато узрее зърното, той скоро да дойде и със сърп да го овършее. Който може да чува, да слуша!“

23 Исус видя как кърмеха бебета. И рече на учениците си: „Тези бебета, които кърмят, са като тия, които ще влязат в царството.“

А те му рекоха: „Значи ще влезем в царството като бебета?“

Исус им рече: „Когато съберете две в едно, и направите вътрешното също като външното и външното също като вътрешното, и горното също като долното, и когато съберете в едно мъжкото и женското, тъй че мъжкото вече да не е мъжко и женското да не е женско, когато направите око наместо око, ръка наместо ръка, крак наместо крак и образ наместо образ, тогава ще влезете [в царството].“

Исус рече: „Аз ще ви избера, един ще взема на хиляда, и двама ще взема на десет хиляди, и те ще изправят като един.“

24 Учениците му рекоха: „Покажи ни мястото, на което ще бъдеш, защото трябва да го потърсим.“

А той им рече: „Който може да чува, да слуша! Има светлина в човека на светлината и тя свети по целия свят. Ако не свети, тя е угасена.“

25 Исус рече: „Обичайте приятелите си както обичате душата си, пазете ги като зеницата на окото си!“

26 Исус рече: „Виждате треската в окото на своя другар, но не виждате гредата в своето собствено. Когато махнете гредата от своето око, тогава ще можете да видите тъй, че да извадите треската от окото на своя другар.“

27 „Ако се изкушавате от света, не ще намерите царството. Ако не почитате съботния ден, не ще видите Отца.“

28 Исус им рече: „Аз застанах насред света и в плът му се явих. И ги видях всичките напити, но никой от тях не беше жаден. Душата ми тъгува по децата на човечеството, защото те също искат да си отидат от света празни.

Но те все пак са пияни. Когато отрезнеят от виното, тогава ще се поправят.“

29 Исус рече: „Ако плът се е появи от духа, това е чудо, но ако дух се появи от тялото, това е чудо на чудесата.

И все пак аз съм учуден, че такова богатство може да живее в такава бедност.“

30 Исус рече: „Там, където има три божества, те са небесни. Там, където има две или едно, при него съм аз.“

31 Исус рече: „Никой не е пророк в собствената си страна; лекарите не лекуват хора, които ги познават.“

32 Исус рече: „Град, който е построен на висок хълм и е укрепен, не може да падне, но и не може да бъде скрит.“

33 Исус рече: „Туй, което ще чуете с едното ухо и с другото, от покривите си проповядвайте.

Защото никой не пали лампа, за да я покрие, или да я скрие на скришно място. Той по-скоро ще я сложи на високо място, за да могат всички, които идват и си отиват, да видят светлината.“

Исус рече: „Ако слепец води слепеца и двамата ще паднат в дупката.“

35 Исус рече: „Човек не може да влезе със сила в къщата на друг, който е силен, без да му върже ръцете. Само тогава може той да я ограби.“

36 Исус рече: „Не се тревожете от сутрин до вечер и от вечер до сутрин, [за храната си — за това какво ще ядете или за одеждите си] — какво ще облечете. [Вие сте много по-добре от лилиите, които нито предат, нито тъкат.

Тъй и вие, когато нямате одежди, какво ще облечете? Кой може да помогне да пораснете? Точно той ще ви даде дрехи да облечете.]“

37 Учениците му рекоха: „Кога ще ни се явиш и кога ще те видим?“

Исус рече: „Когато се съблечете, без да се срамувате, и сложите дрехите си в краката си, и ги стъпчете, също като малките деца, тогава ще видите сина на този, който е жив и няма да се изплашите.“

38 Исус рече: „Често сте искали да чуете думите, които ви казвам, но няма друг, от когото да можете да ги чуете. Ще дойдат дни, в които ще ме търсите и няма да ме намерите.“

39 Исус рече: „Фарисеите и учените са взели ключовете на познанието и са ги скрили. Те не могат да влязат, но и не пускат тези, които искат да влязат.

А вие бъдете лукави като змията и наивни като гълъба.“

40 Исус рече: „Ако една лоза е засадена отделно от Отеца, тя не е силна, и затова ще бъде изкоренена и ще изсъхне.“

41 Исус каза: „Този, който е имал, ще му се даде още, а този, който няма, ще му се вземе и последното, което има.“

42 Исус каза: „Бъдете като случайно преминаващи.“

43 Учениците му рекоха: „Кой си ти, че да ни говориш такива неща?“

„Вие не разбирате кой съм аз от това, което ви казвам.

И сякаш сте станали като юдеите, защото като тях обичате дървото, но мразите плода му, или пък обичате плода, а мразите дървото.“

44 Исус рече: „Който богохулства срещу Отца, ще му бъде простено, и който богохулства срещу сина, ще му бъде простено, но който богохулства срещу светия дух, не ще му бъде простено, нито на земята, нито на небето.“

45 Исус рече: „Гроздето не се ражда от трънките, нито смокините се берат от бодилите, защото те плод не раждат.

Добрите хора правят добро от туй, което имат; лошите хора правят зло от злобата, която са събрали в сърцата си и изричат зли неща. Защото от туй, с което е изпълнено сърцето, те правят зло.“

46 Исус рече: „От Адам до Йоан Кръстител, сред тези, които са от жена родени, никой не е по-велик от Йоан Кръстител, за да отвръща поглед.

Но ви казвам: който от вас стане като дете, ще познае царството и ще стане по-велик от Йоана.“

47 Исус каза: „Човек не може да язди два коня, нито да стреля с два лъка едновременно.

И робът не може да служи на двама господари, защото така ще почита единия, а ще оскърбява другия.

Никой не ще да пие младо вино веднага след като е пил старо вино. Младото вино не се налива в стари мехове, защото могат да се спукат, а старо вино не се налива в нов мях, защото може да се развали.

Нова дреха със стара кръпка не се закърпва, защото ще се скъса.“

48 Исус рече: „Ако двама имат мир един с друг в една къща, да кажат на планината „Помести се!“ и тя ще се помести.“

49 Исус рече: „Честити са ония, които са сами и бъдат избрани, защото те ще намерят царството. Защото оттам сте дошли и там ще се завърнете.“

50 Исус каза: „Ако ви рекат: „Откъде сте?“ вие им кажете: „От светлината идваме, от мястото, от което самата светлина е дошла, появила се е явила в техния образ.“

Ако ви рекат: „Вие ли сте?“ вие кажете: „Ние сме негови деца и ние сме избраните от живия Отец.“

Ако ви попитат: „По какво личи, че Отецът е във вас?“, вие им кажете: „По движението и по покоя.““

51 Учениците му рекоха: „Кога ще дойде времето, в което мъртвите ще намерят покой, и кога ще дойде новият свят?“

Той им рече: „Това, което очаквате, е вече тук, но вие не го знаете.“

52 Учениците му рекоха: „Двадесет и четири пророка имаше в Израил и всички те за тебе говориха.“

Той им каза: „Вие не виждате живите около себе си, а говорите за мъртвите.“

53 Учениците го попитаха: „Обрязването полезно ли е, или не?“

Той им рече: „Ако беше полезно, бащата щеше да ги направи да се раждат обрязани направо от майката. По-скоро истинското обрязване на духа е полезно всякак.“

54 Исус каза: „Блажени са бедните, защото тяхно е Царството небесно.“

55 Исус каза: „Който не намрази майка си и баща си, той не може да ми бъде ученик, а който не намрази братята и сестрите си, и не понесе кръста като мен, той няма да бъде достоен за мен.“

56 Исус рече: „Който е познал света, е разбрал, че той е мърша, и който е видял мършата, за него светът не струва.“

57 Исус рече: „Царството на Отеца е като човек, който има [добро] семе. Врагът му дошъл през нощта и посял плевели сред доброто семе. Човекът не дал на работниците да извадят плевелите, а им рекъл: „Недейте, за да не изскубете и житото покрай плевелите.“ Защото в деня на жътвата плевелите ще се виждат лесно и ще бъдат изтръгнати, и изгорени.“

58 Исус рече: „Блажен е този, който се е трудил и е открил живота.“

59 Исус каза: „Докато сте живи, гледайте живите, иначе като умрете, ще искате да видите живите, но няма да можете.“

60 И той видя един самарянин да носи агне и да отива в Юдея. И той рече на учениците си: „този човек ... около агнето.“ А те му рекоха: „За да може да го убие и да го изяде.“ Той им отвърна: „Той не ще го изяде, докато е живо, а когато го убие и то стане на мърша.“

Те му рекли: „Иначе не може да го изяде.“

А той им рече: „Тъй е и за вас, потърсете си място за почивка, иначе може да се превърнете в мърша и да ви изядат.“

61 Исус рече: „Двама ще легнат на едно легло; единият ще умре, а другия ще живее.“

Саломе му рече: „Кой си ти, господине? Ти си седнал на моето легло и си ял от моя хляб, все едно си някой големец.“

Исус ѝ рече: „Аз съм този, който идва от това, което е цяло. На мен ми е дадено от нещата на моя Отец.“

„Аз съм твой ученик.“

„Поради тая причина ви казвам, ако сте единни в себе си, ще се изпълните със светлина, но ако сте разделени, ще се изпълните с мрак.“

62 Исус рече: „Аз разкривам тайните си само на тези [,които са достойни] за [моите] тайни.

Нека лявата ти ръка не знае що прави дясната.“

63 Исус рече: „Имало веднъж един богат човек, който имал много пари. Той казал: „Ще вложа парите си така, че да мога да сея, да жъна, да садя и да пълня хамбарите си със стока, за да не ми липсва нищо.“ Тъй си мислел той в душата си, но същата вечер умрял. Който може да чува, нека слуша!“

64 Исус рече: „Веднъж един човек щял да приема гости. Когато приготвил вечерята, той пратил роба си да покани гостите. Робът му отишъл при първия и му казал: „Моят господар те кани.“ Той отвърнал: „Едни търговци ми дължат пари и ще идват при мен тази вечер. Трябва да им дам наставления. Моля, извини ме от вечерята.“ Тогава робът отишъл при друг и му рекъл: „Моят господар те кани.“ Той рекъл на роба: „Купих си къща и ме повикаха да отида. Няма да имам време.“ Робът отишъл при друг и му рекъл и на него: „Моят господар те кани.“ А той му отвърнал: „Моят приятел ще се жени и аз трябва да организирам празненството. Няма да мога да дойда. Моля, извини ме от вечерята.“ И робът отишъл при друг и казал и на него: „Моят господар те кани.“ А той му отвърнал: „Купих си имот и ще отида да си прибера наема. Няма да мога да дойда. Моля, извини ме.“ Тогава робът се върнал при господаря си и му рекъл: „Тези, които покани на вечеря, поискаха да ги извиниш.“ Господарят тогава казал на роба си: „Излез на улицата и доведи тук, когото намериш, за да вечеря с нас.“

Прекупвачи и търговци не ще влязат в царството на моя Отец.“

65 И той рече: „[…] човек притежавал лозе и го дал под наем на едни фермери, за да го работят и за да може да събира реколтата му от тях. Той пратил роба си при тях, за да му дадат гроздето от лозето. Но те го хванали, набили го и едва не го убили, и робът се завърнал при господаря си и му разказал [за това]. Тогава господарят си рекъл: „Може да не са го познали.“ И изпратил друг роб, но фермерите и него набили. Тогава господарят изпратил сина си и си казал: „Може поне пред сина ми да покажат малко уважение.“ Тъй като фермерите знаели, че това е синът на господаря, те го хванали и го убили. Който може да чува, нека слуша!“

66 Исус рече: „Покажете ми камъка, който строителите са изхвърлили: той е ключа.“

67 Исус рече: „Тези, които знаят всичко, но себе си не знаят, все едно нищо не знаят.“

68 Исус рече: „Блажени сте, когато ви мразят и гонят;

и няма да се намери място, от което да не ви гонят.“

69 Исус рече: „Блажени са онези, които са били гонени в сърцата си: те са, които наистина са познали Отеца.

Блажени са гладните, защото стомахът на гладния ще се засити.“

70 Исус рече: „Ако извадите навън това, което е вътре, това което имате, ще ви спаси. Ако го нямате вътре в себе си, това, което нямате, ще ви убие.“

71 Исус рече: „Аз ще разруша тази къща и никой няма да може да я вдигне отново...“

72 Един човек му рече: „Кажи на братята ми да разделят имането на баща ни и с мене.“

Той му отвърна: „Кой ми дава право да деля?“

И той се обърна към учениците си и рече: „Нима съм аз този, който ще дели?“

73 Исус рече: „Реколтата е огромна, но работниците са малко, затуй молете се господарят на жътвата да прати работници в полето.“

74 И той рече: „Господи, мнозина са се събрали около поилката, ала няма нищо в кладенеца.“

75 Исус рече: „Мнозина стоят до вратата, но само тези, които са сами, те ще влязат в брачното ложе.“

76 Исус рече: „Царството на Отца е като онзи търговец, който имал много стока и намерил една перла. Този търговец бил благоразумен; той продал стоката и купил единствената перла за себе си.

Та и вие като него — търсете онова съкровище, което е неизменно, което остава, което не може да бъде изядено от молци и да бъде разрушено от червеи.“

77 Исус рече: „Аз съм светлината, която е над всичко. Аз съм всичко: всичко от мене тръгва и всичко при мене се връща. Разцепете дърво и аз ще съм там. Повдигнете камък, и ще ме откриете под него.

78 Исус рече: „Защо сте излезли в полето? За да видите как вятърът накланя тръстиката ли? И да видите някой, облечен в меки дрехи, (също като вашите) господари и владетели? Те се обличат в меки дрехи, но те не могат да разберат истината.“

79 Една жена от тълпата му рече: „Блажена е утробата, от която си се родил, и гръдта, която те е откърмила.“

А той [ѝ] рече: „Блажени са тия, които чуват словото на Отца и наистина го спазват. Защото ще дойдат дни, в които ще речете: „Блажена е утробата, която не е заченала, и гръдта, която не е кърмила.“

80 Исус рече: „Този, който е познал света, е открил тялото, а който е открил тялото, за него светът не е достоен.“

81 Исус рече: „Нека този, който е забогатял, да управлява, а този, който има сила, да отстъпи.“

82 Исус рече: „Който е близо до мен, е близо до огъня, а който е далече от мен, е далече от царството.“

83 Исус каза: „Хората виждат образа, а светлината вътре в тях е скрита в образа на светлината на Отца. Той ще се яви, но образът му ще бъде скрит от светлината му.“

84 Исус рече: „Когато видите подобни вам, вие се радвате. Но когато видите образите си, които са се появили преди вас самите и които нито умират, нито са видими, колко ще трябва да понесете!“

85 Исус рече: „Адам произлезе от голяма сила и голямо богатство, но той не беше достоен за вас. Защото, ако беше достоен, [той нямаше] [да вкуси] смъртта.“

86 Исус каза: „Лисиците си имат хралупи, птиците си имат гнезда, но хората си нямат място, на което да легнат и да починат.“

87 Исус рече: „Колко нещастно е онова тяло, което зависи от друго тяло, а колко нещастна е душата, която зависи от тях двете.“

88 Исус рече: „Вестителите и пророците ще дойдат при вас и ще ви дадат туй, което ви принадлежи. Вий, на свой ред, им дайте, което имате, и си кажете: „Кога ще дойдат, за да вземат туй, що им се полага?“

89 Исус рече: „Защо миете купата отвън? Не разбирате ли, че този, който е направил външната страна, е този, който е направил и вътрешната?“

90 Исус рече: „Елате при мен, защото моят ярем е удобен и моето господство е благо, и при мен ще намерите покой.“

91 И те му рекоха: „Кажи ни кой си, за да можем да повярваме в тебе.“

Той им каза: „Вие опознахте и небесата, и земята, но още не сте се научили да познавате този, който е пред вас, както и не знаете как да видите сегашния момент.“

92 Исус рече: „Търсете и ще намерите.

Преди не ви казвах нещата, за които ме питахте. Сега искам да ги кажа, но вие не ги щете.“

93 Не давайте на кучетата туй, което е свято, защото те могат да го захвърлят на боклука. Не хвърляйте перли [на] свинете, защото те може ... ги [...].“

94 Исус [рече]: „Който търси, ще намери, и който почука, ще му бъде отворено.“

95 Исус рече: „Ако имате пари, не ги давайте срещу лихва. По-добре ги дайте на някого, който няма да ви ги върне.“

96 Исус [рече]: „Царството на Отца е като жена. Тя взема малко мая, скрива я в тестото и прави големи самуни хляб. Който има уши, да слуша!“

97 Исус рече: „Царството [на Отца] е като една жена, която носила [гърне], пълно с ядене. Докато вървяла по един далечен път, дръжката на гърнето се счупила и яденето се разсипало зад нея по пътя. Тя не разбрала това; не била видяла бедата. Когато се прибрала у дома си, тя сложила гърнето на земята и открила, че е празно.“

98 Исус рече: „Царството на Отца е като един човек, който искал да убие едного, който бил силен. Още докато си бил вкъщи, той извадил сабята си и замахнал към стената, за да види дали ръката му ще удържи. И тогава той убил онзи силния.“

99 Учениците му рекоха: „Братята ти и майка ти са отвън.“

А той им рече: „Тези тука, които правят това, което моят Отец иска, те са моите братя и моята майка. Те са онези, които ще влязат в Царството на моя Отец.“

100 Те показаха на Исус една жълтица и му рекоха: „Хората на римския император искат да им плащаме данък.“

Той им отвърна: „Отдавайте на кесаря кесаревото, отдавайте Божието на Бог и на мен отдавайте, що ми се полага.“

101 „Който не намрази [баща си] и майка си, той не ще стане мой [ученик] и който [не] обича [баща и] майка, както аз ги обичам, той не може да ми стане [ученик]. Защото майка ми [...], но моята истинска [майка] ми даде живот.“

102 Исус рече: „Проклети да са фарисеите! Те са като кучето, което спи в яслите на добитъка: нито то яде храната, нито [дава] на животните да се нахранят.“

103 Исус рече: „Блажени са тези, които знаят откъде ще нападнат грабителите. Защото ще могат да отидат и да съберат войските си и тъй ще са готови, когато пристигнат бунтовниците.“

104 Те рекоха на Исус: „Ела, нека се молим днес и нека да постим.“

Исус рече: „Какъв грях съм извършил или каква неправда съм понесъл? По-скоро нека младоженецът си отиде от сватбата и тогава нека хората се молят и постят.“

105 Исус рече: „Който познава бащата и майката, ще бъде наречен дете на блудница.“

106 Исус рече: „Когато съберете две в едно, тогава ще станете деца на Адама, и когато кажете на планината: „Помести се!“, тя ще се помести.“

107 Исус каза: „Царството е като овчаря, който имал сто овце. Едната от тях, най-голямата, се изгубила. И той оставил деветдесет и деветте овци и отишъл да търси едната, и търсил, докато не я намерил. След като се поизмъчил, той казал на овцата: „Тебе те обичам повече от деветдесет и деветте.“

108 Исус рече: „Който пие от моята уста, ще стане като мен; аз самият ще се превърна в него и скритите неща ще му се разкрият.“

109 Исус рече: „Царството на Отца е като един човек, в нивата на който имало скрито имане, но той не знаел за него. И [когато] умрял, той го оставил на [сина] си. Синът също не знаел за него. Той взел нивата и я продал. Купувачът отишъл да изоре нивата, [открил] съкровището и започнал да дава пари на заем, на когото си поиска.“

110 Исус рече: „Нека този, който е открил света и е забогатял, се откаже от света.“

111 Исус рече: „Небесата и земята ще се обърнат пред вас и който от живите е жив, той не ще познае смъртта.“

И не казва ли Исус: „Тези, които са намерили себе си, за тях светът е недостоен“?

112 Исус рече: „Проклета да е плътта, която зависи от душата. Проклета да е душата, която зависи от плътта.“

113 Учениците му рекоха: „Кога ще дойде Царството?“

„То няма да дойде, когато чакате да го видите. Не ще се каже: „Вижте, там е!“ или „Вижте, ей там е!“ По-скоро царството на Отца е на земята сега, но хората не го виждат.“

[Добавено към оригинала в по-късно време:] 114 Симеон Петър им каза: „Нека Мария си тръгне от нас, защото женските не заслужават живота.“ Исус отвърна: „Виж, аз ще я поведа и ще я направя мъж, за да може и тя да стане със жив дух, който наподобява вас, мъжете. Защото всяка жена, която се превърне на мъж, ще влезе в царството Небесно.“


Заглавие на английски: The “Scholars' Translation” of the Gospel of Thomas

Превод от арамейски на английски: Стивън Патерсън и Марвин Майер (Stephen Patterson and Marvin Meyer)

Превод от английски на български: 2006, Стефан Д. Стефанов; редакция: 26.12.2021 г.